دوشنبه های طلایی

یک شادی مشترک، هدیه‌ی «دو شنبه های طلایی » فوگرام برای تمام فوگرامی ها

با طرح دوشنبه های طلایی فوگرام این وجود دارد که کاربران تخفیف های بیشتر دریافت کنند و سفارش بیشتری ثبت کنند.

فوگرام قصد دارد به منظور تکریم و افزایش رضایتمندی مشترکین، دوشنبه‌ی هر هفته هدایایی به مشترکین خود اعطا کند. هدایای در نظر گرفته برای هر دوشنبه های طلایی متنوع و متفاوت بوده و کاربران میتوانند از بخش سرویس ها بسته دوشنبه های طلایی را مشاهده کنند.